wltp-keyvisual

Van NEDC naar WLTP

Realistischere verbruiks- en uitstootwaarden door realistischere testomstandigheden

  • Overzicht
  • Waarover gaat WLTP?
  • Effecten op autobeleid en belastingen
  • Veelgestelde basisvragen
Contacteer onsAfbeelding van contact

Hoe Alphabet bedrijven en organisaties ondersteunde

Als toonaangevende aanbieder van bedrijfsmobiliteit zorgde Alphabet ervoor dat zijn klanten goed op de hoogte waren van de gevolgen van de WLTP. Wij zullen hen blijven informeren over veranderingen in de lokale wetgeving en fiscaliteit. Wij hebben ook samengezeten met grote stakeholders in de toeleveringsketen van de autosector om na te gaan hoe de NEDC- en WLTP-waarden in de bedrijfsprocessen konden worden geïntegreerd, met inachtneming van alle lokale en internationale (wettelijke) vereisten. Er stonden uiteraard ook specifieke accountmanagers van Alphabet klaar om bedrijven te ondersteunen bij het herzien van hun huidige autobeleid. 

Afbeelding van report

Document

WLTP & RDE – nieuwe testprocedures

Waarover gaat de WLTP?

De wereldwijd geharmoniseerde testprocedure voor lichte voertuigen (‘Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure’ of ‘WLTP’) was een protocol dat het brandstofverbruik en de uitstoot van CO2 en verontreinigende stoffen moest meten. De procedure werd door de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (UNECE) ontwikkeld ter vervanging van de huidige ‘Nieuwe Europese Rijcyclus’ (‘New European Driving Cycle’ of ‘NEDC’), die sinds de jaren 1990 werd gebruikt. 

Een van de hoofddoelstellingen van de WLTP-procedure is de resultaten van de laboratoriumtests beter te laten aansluiten bij het werkelijke gebruik van het voertuig, rekening houdend met de huidige motortechnologie. Gezien het belang van CO2-doelstellingen voor de economische prestaties van autofabrikanten over de hele wereld, is de WLTP erop gericht de testprocedures op wereldschaal te harmoniseren en zo tot een gelijk speelveld te komen. 

WLTP Piktogramm

WLTP in detail

De CO2-waarden uit de WLTP-tests worden opgenomen in het gelijkvormigheidsattest van het voertuig en worden gebruikt om te controleren of de fabrikant de CO2-doelstellingen van de Europese Unie naleeft. In vele landen wordt nu al rekening gehouden met de CO2-testresultaten voor het vaststellen van de inschrijvings- en verkeersbelasting.

Ter aanvulling van de WLTP introduceerde de Europese Commissie de uitstoot onder reële rijomstandigheden (‘Real Driving Emissions’ of ‘RDE’) als bijkomende eis voor de typegoedkeuring in het kader van de EU6d-uitstootverordening. In tegenstelling tot de NEDC en de WLTP meten de uitstoottests onder reële rijomstandigheden verontreinigende stoffen, zoals NOx, terwijl met de voertuigen op de weg wordt gereden. Met deze metingen wordt nagegaan of de resultaten van de laboratoriumtests bevestigd worden onder normale gebruiksomstandigheden. De RDE-tests zullen uitgevoerd worden op een representatieve reeks voertuigmodellen. 

Tot 2020 werden zowel de NEDC- als de WLTP-normen gehandhaafd en bleef de NEDC de wettelijk bindende norm om te controleren of de fabrikanten zich aan de CO2-doelstelling houden. De Europese Unie moest daarom de CO2-doelstellingen voor 2020-2021 herzien op basis van de met de WLTP gemeten uitstootwaarden. 

infographic

 

De WLTP-procedure werd geïmplementeerd door alle VN-ECE-leden (de 28 EU-landen en Noorwegen, IJsland, Zwitserland, Liechtenstein, Turkije en Israël) volgens bovenstaand tijdschema.

Andere landen die de WLTP-overeenkomst ondertekenden zoals China, Japan, Zuid-Korea, Rusland, India en de VS, volgen de ontwikkelingen en hebben nog geen tijdschema voor de tenuitvoerlegging meegedeeld.

Aangezien opties een effect konden hebben op het gewicht en de aerodynamische eigenschappen van een voertuig, gaf de WLTP-test een beter beeld van de verwachte uitstootniveaus van individueel gebouwde voertuigen.

De WLTP-tests worden in het laboratorium uitgevoerd om gelijke omstandigheden voor alle voertuigen te waarborgen wat wind, temperatuur, verkeersdrukte, staat van de weg enz. betreft. De resultaten gelden dus voor gemiddelde gebruiksomstandigheden, maar het individuele rijgedrag kan sterk verschillen naargelang de bestuurder.

Autobeleid

Door de WLTP-procedure werd verwacht dat de gemiddelde CO2-waarden zouden stijgen. Bijgevolg moesten ondernemingen die een CO2-limiet in hun autobeleid hadden opgenomen, dat beleid analyseren, herbekijken en mogelijk ook aanpassen. De gewijzigde waarden voor he brandstofverbruik en de CO2-uitstoot hadden een directe impact op de voertuigselectie van werknemers. Heel wat modellen konden uit de selectie vallen als het autobeleid niet werd aangepast. We verwachtten met de WLTP een algemene toename van de CO2-uitstoot tot 25 procent (voor wagens van elke fabrikant). Het is dus heel belangrijk geworden om de exacte impact van de nieuwe CO2-waarden op de voertuiglijst te analyseren. Dit wordt mogelijk zodra de fabrikanten de officiële gegevens beschikbaar stellen. 

wltp-diagramm

Fiscaliteit

Hoewel de WLTP-procedure op internationaal niveau werd goedgekeurd, blijven de autobelastingen specifiek voor elk land. Van de regeringen wordt dan ook verwacht dat ze de lokale wetgeving zullen aanpassen om eventuele onzekerheid over de gevolgen voor de autobelastingen weg te nemen. Op dit moment is er nog geen gedetailleerde informatie beschikbaar van de verschillende landen. Er wordt echter aangenomen dat de autobelasting zal stijgen, vooral in landen waar de belasting gebaseerd is op de CO2-waarden (milieubelasting, verkeersbelasting enz.).

Meer informatie (van ACEA)
wltp-taxation

Veelgestelde basisvragen over de WLPT

Hoewel de WLTP-procedure op internationaal niveau werd goedgekeurd, blijven de autobelastingen specifiek voor elk land. Van de regeringen wordt dan ook verwacht dat ze de lokale wetgeving zullen aanpassen om eventuele onzekerheid over de gevolgen voor de autobelastingen weg te nemen. Op dit moment is er nog geen gedetailleerde informatie beschikbaar van de landen. Er wordt echter aangenomen dat de autobelasting zal stijgen, vooral in landen waar de belasting gebaseerd is op de CO2-waarden (milieubelasting, verkeersbelasting enz.).

 

De WLTP is een certificeringsverplichting die juridisch bindend is voor alle fabrikanten.

De WLTP is ingevoerd in de 28 EU-landen en in Noorwegen, IJsland, Zwitserland (en Liechtenstein) en de EU-gebruikersstaten Turkije en Israël.

In principe verandert de overgang naar de WLTP niets aan de manier waarop voertuigen nu al worden goedgekeurd. In de eerste stap van de introductie, sinds 1 september 2017, is de WLTP in eerste instantie van toepassing voor nieuwe typegoedkeuringen. De fabrikanten moeten bij de bevoegde instanties een aanvraag indienen als zij een nieuw voertuig op de markt willen brengen of als een model significante technische wijzigingen zal ondergaan. Vanaf 1 september 2018 zijn de WLTP-richtlijnen verplicht voor alle nieuwe inschrijvingen.

In vele landen worden de autobelastingen deels bepaald door de CO2-uitstoot van een voertuig. Het is nu (september 2017) echter nog niet duidelijk in hoeverre de nieuwe testprocedure deze regelgeving zal veranderen. Tot nader order blijft de nationale wetgeving van kracht.

Opties kunnen het gewicht of de aerodynamische eigenschappen van een wagen veranderen en hebben dus ook een invloed op het brandstofverbruik en de uitstoot. Wanneer u in de toekomst een auto configureert, zal het bij de keuze van speciale uitrusting meteen duidelijk zijn hoe de CO2-waarde verandert.

Het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot van een voertuig zijn afhankelijk van diverse factoren die niet in het laboratorium kunnen worden gereconstrueerd met WLTP 1: 1. Een essentiële factor is de rijstijl. Wanneer twee bestuurders in exact dezelfde omstandigheden met exact hetzelfde voertuig rijden in het dagelijks verkeer, zullen verschillende waarden gemeten worden, onder meer ten gevolge van verschillen in versnellings- en remgedrag.